پس کجاست؟

چند بار

خرت و پرت‌های کیف بادکرده را

زیرو رو کنم:

پوشه‌ی مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار

کارت‌های اعتبار

کارت‌های دعوت عروسی و عزا

قبض‌های آب و برق و غیره و کذا

برگه‌ی حقوق و بیمه و جریمه و مساعده

رونوشت بخشنامه‌های طبق قاعده

نامه‌های رسمی و تعارفی

نامه‌های مستقیم و محرمانه‌ی معرفی

برگه‌ی رسید قسط‌های وام

قسط‌های تا همیشه ناتمام...

 

پس کجاست؟

چند بار

جیب‌های پاره پوره را‌

پشت و رو کنم:

چند تا بلیت تا‌ شده

چند تا اسکناس کهنه و مچاله

چند سکه‌ی سیاه

صورت خرید خواروبار

صورت خرید جنس‌های خانگی...

 

پس کجاست؟

یادداشت‌های درد جاودانگی؟